Facilities Ibbagamuwa school Sri Lanka

Drinkingwater facility for the Ibbagamuwa Central College Sri Lanka

Sri Lanka Show map +